Chai Wan


Hong Kong Institute of Vocational Education (IVE)
Address:
30 Shing Tai Road, Chai Wan, Hong Kong
Tel: 2595 8333 Fax: 2505 4200